Code example for SecretKey

Methods: getEncoded

0
KeyGenerator kgen = KeyGenerator.getInstance("AES"); 
	  SecureRandom sr = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG"); 
	  kgen.init(m_nKeyLenBit, sr); 
	  SecretKey skey = kgen.generateKey(); 
	  m_dbKeyData = skey.getEncoded();
	  Logger.I(TAG, "New key is generated");
	  if(DEBUG)
	    Logger.I(TAG, "Key: " + dumpKey(m_dbKeyData));
	} 
 
  private void writeKeyToStorage() 
  { 
    SharedPreferences settings = ContextFactory.getContext().getSharedPreferences(m_strPrefName, Context.MODE_PRIVATE);		
    SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
    String strKey = Base64.encodeToString(m_dbKeyData, false);//, Base64.DEFAULT);
     
    editor.putString(m_strDBPartition, strKey );
    if (editor.commit()) {
      Logger.I(TAG, "Key is successfully saved to Shared Preferences");