Code example for AbsoluteLayout.LayoutParams

0
			// flagΪtrue¼´¿Ø¼þ±»µãµ½Ê±£¬Ö´ÐÐÒƶ¯¿Ø¼þ²Ù×÷ 
			int x = (int) event.getX();
			int y = (int) event.getY();
			// µÃµ½X£¬Y×ù±ê 
			@SuppressWarnings("deprecation") 
			LayoutParams params = new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
												x, y);
			// ËIJÎÊý·Ö±ðΪ¿í£¬¸ß£¬X£¬Y×ù±ê£¬wrap_conentΪ¸ù¾ÝÄÚÈÝ×Ô¶¯µ÷Õû 
			// ºóÃæ-10,-40ÊÇÎÒ×Ô¼º¶à´Îµ÷ÊԵĽá¹û£¬ÒòΪÎÒ·¢ÏÖÈç¹û²»¼õ£¬ÄǸö×ù±ê²¢²»ÊÇÔÚָͷÏ£¬¶øÊÇÔÚָͷµÄÓÒϽǠ
			// ÔÝʱ²»ÖªµÀʲôԭÒò 
			mWrapControl.setLayoutParams(params);
			 
			Log.d("MovableTeveView", "Moving");
//			bRet = true; 
		}else if (event.getActionMasked() == MotionEvent.ACTION_UP){
			Log.d("MovableTeveView", "UP");
//			bRet = true; 
		} 
		return bRet;
	}