Code example for RadioButton

Methods: setVisibilitysetText