Code example for CompoundButton

Methods: getVisibilitysetVisibilitysetChecked