Code example for GL10

Methods: glDrawElements, glPopMatrix, glPushMatrix, glScalef, glTranslatef, glVertexPointer