Code example for ColorMatrix

Methods: resetsetRotate

0
    if (null == mAllMatrix) { 
      mAllMatrix = new ColorMatrix(); 
    }  
  
    if (null == mLightnessMatrix) { 
      mLightnessMatrix = new ColorMatrix(); // ÓÃÓÚÑÕÉ«±ä»»µÄ¾ØÕó£¬androidλͼÑÕÉ«±ä»¯´¦ÀíÖ÷ÒªÊÇ¿¿¸Ã¶ÔÏóÍê³É 
    }  
  
    if (null == mSaturationMatrix) { 
      mSaturationMatrix = new ColorMatrix(); 
    }  
  
    if (null == mHueMatrix) { 
      mHueMatrix = new ColorMatrix(); 
    }  
  
    switch (flag) { 
    case FLAG_HUE: // ÐèÒª¸Ä±äÉ«Ïà 
      mHueMatrix.reset(); 
      mHueMatrix.setScale(mHueValue, mHueValue, mHueValue, 1); // ºì¡¢ÂÌ¡¢À¶Èý·ÖÁ¿°´ÏàͬµÄ±ÈÀý,×îºóÒ»¸ö²ÎÊý1±íʾ͸Ã÷¶È²»×ö±ä»¯£¬´Ëº¯ÊýÏêϸ˵Ã÷²Î¿¼ 
      // // android  
      // doc  
      break;  
    case FLAG_SATURATION: // ÐèÒª¸Ä±ä±¥ºÍ¶È 
      // saturation ±¥ºÍ¶ÈÖµ£¬×îС¿ÉÉèΪ0£¬´Ëʱ¶ÔÓ¦µÄÊǻҶÈͼ(Ò²¾ÍÊÇË×»°µÄ¡°ºÚ°×ͼ¡±)£¬  
      // Ϊ1±íʾ±¥ºÍ¶È²»±ä£¬ÉèÖôóÓÚ1£¬¾ÍÏÔʾ¹ý±¥ºÍ  
      mSaturationMatrix.reset(); 
      mSaturationMatrix.setSaturation(mSaturationValue); 
      break;  
    case FLAG_LUM: // ÁÁ¶È 
      // hueColor¾ÍÊÇÉ«ÂÖÐýתµÄ½Ç¶È,ÕýÖµ±íʾ˳ʱÕëÐýת£¬¸ºÖµ±íʾÄæʱÕëÐýת  
      mLightnessMatrix.reset(); // ÉèΪĬÈÏÖµ 
      mLightnessMatrix.setRotate(0, mLumValue); // ¿ØÖÆÈúìÉ«ÇøÔÚÉ«ÂÖÉÏÐýתµÄ½Ç¶È 
      mLightnessMatrix.setRotate(1, mLumValue); // ¿ØÖÆÈÃÂ̺ìÉ«ÇøÔÚÉ«ÂÖÉÏÐýתµÄ½Ç¶È 
      mLightnessMatrix.setRotate(2, mLumValue); // ¿ØÖÆÈÃÀ¶É«ÇøÔÚÉ«ÂÖÉÏÐýתµÄ½Ç¶È 
      // ÕâÀïÏ൱ÓڸıäµÄÊÇȫͼµÄÉ«Ïà  
      break;  
    }  
    mAllMatrix.reset(); 
    mAllMatrix.postConcat(mHueMatrix);