Code example for IllegalBlockSizeException

Methods: printStackTrace

0
			// TODO Auto-generated catch block 
			e.printStackTrace();
		} 
		catch (IllegalBlockSizeException e) {
			// TODO Auto-generated catch block 
			e.printStackTrace();
		} 
		catch (BadPaddingException e) {
			// TODO Auto-generated catch block 
			e.printStackTrace();
		} 
		return null; 
	} 
 
	/** 
	 * Âè°ì°ú¿ô¤ÎbyteÇÛÎó¤ËÂèÆó°ú¿ô¤ÎÈëÌ©¸°¤òÍѤ¤¤Æ°Å¹æ¤ò¤«¤±¤ë ¤½¤ÎºÝ¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤ 
	 *  
	 * @param contents 
	 * @param secKey 
	 * @return