Code example for Instrumentation

Methods: sendKeySyncwaitForIdleSync