Code example for ToggleButton

Methods: setCheckedsetTextOffsetTextOn