Code example for InetSocketAddress

Methods: toString

0
  this(new InetSocketAddress(port), clientTimeout);
  port_ = port;
 }  
 
 public TNonblockingServerSocket(InetSocketAddress bindAddr) throws TTransportException {
  this(bindAddr, 0);
 } 
 
 public TNonblockingServerSocket(InetSocketAddress bindAddr, int clientTimeout) throws TTransportException {
  clientTimeout_ = clientTimeout;
  try { 
   serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();
   serverSocketChannel.configureBlocking(false);
 
   // Make server socket 
   serverSocket_ = serverSocketChannel.socket();
   // Prevent 2MSL delay problem on server restarts 
   serverSocket_.setReuseAddress(true);
   // Bind to listening port 
   serverSocket_.bind(bindAddr);