Code example for SecretKey

Methods: getEncoded

0
 
      try { 
        SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance("PBKDF2WithHmacSHA1");
        KeySpec keySpec = new PBEKeySpec(passwordChars, saltBytes, 1024, 256);
        SecretKey secretKey = keyFactory.generateSecret(keySpec);
        return secretKey.getEncoded();
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        Log.e(TAG, "NoSuchAlgorithmException", e);
        throw new AssertionError(e);
      } catch (InvalidKeySpecException e) {
        Log.e(TAG, "InvalidKeySpecException", e);
        throw new AssertionError(e);
      } 
    } 
 
    public static String getDerivedKeyBase64(String password, String salt) {
      return Base64.encodeToString(getDerivedKey(password, salt), Base64.NO_WRAP);
    } 
  }