Code example for ActionBarActivity

Methods: getSupportActionBar, onSaveInstanceState

0
  } 
 
  @Override 
  protected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
    // Almacena qué pestaña tenemos seleccionada. 
    outState.putInt("tab", getSupportActionBar()
        .getSelectedNavigationIndex()); 
    super.onSaveInstanceState(outState);
  } 
 
  // Gestor de pestañas. 
  public class GestorTabListener implements ActionBar.TabListener {
 
    // Fragmento correspondiente de la pestaña. 
    private Fragment fragment;
 
    // Constructor. 
    public GestorTabListener(Fragment fg) {
      this.fragment = fg;
    }