Code example for KeyStore

Methods: setKeyEntry

0
  } 
  public static void setPrivateKeyBytes(KeyStore ks,
                   String alias,
                   PrivateKeyEntry privateKey)
      throws Exception { 
    ks.setKeyEntry(alias,
            privateKey.getPrivateKey().getEncoded(),
            privateKey.getCertificateChain());
  } 
 
  public static void setSecretKey(KeyStore ks) throws Exception {
    setSecretKey(ks, ALIAS_SECRET);
  } 
  public static void setSecretKey(KeyStore ks, String alias) throws Exception {
    setSecretKey(ks, alias, getSecretKey());
  } 
  public static void setSecretKey(KeyStore ks, String alias, SecretKey key) throws Exception {
    ks.setKeyEntry(alias,
            key,
            PASSWORD_KEY,