Code example for KeyStore

Methods: setKeyEntry

0
  public static void setSecretKeyBytes(KeyStore ks, String alias) throws Exception {
    setSecretKeyBytes(ks, alias, getSecretKey());
  } 
  public static void setSecretKeyBytes(KeyStore ks, String alias, SecretKey key)
      throws Exception { 
    ks.setKeyEntry(alias,
            key.getEncoded(),
            null); 
  } 
 
  public static void setCertificate(KeyStore ks) throws Exception {
    setCertificate(ks, ALIAS_CERTIFICATE);
  } 
  public static void setCertificate(KeyStore ks, String alias) throws Exception {
    setCertificate(ks, alias, getPrivateKey().getCertificate());
  } 
  public static void setCertificate(KeyStore ks, String alias, Certificate certificate)
      throws Exception { 
    ks.setCertificateEntry(alias, certificate);
  }