Code example for X509EncodedKeySpec

Methods: getEncoded

0
     
    assertTrue(eks instanceof X509EncodedKeySpec);
    try { 
      eks = new X509EncodedKeySpec(null);
      fail("expected NullPointerException");
    } catch (NullPointerException e) {
      // ok 
    } 
  } 
 
  /** 
   * Test for <code>getEncoded()</code> method<br> 
   * Assertion: returns encoded key 
   */ 
  @TestTargetNew( 
    level = TestLevel.COMPLETE, 
    notes = "", 
    method = "getEncoded", 
    args = {} 
  )