Code example for SecretKeySpec

Methods: getEncoded

0
   
  public String keyToString(SecretKeySpec key){
  	 
  	if (isDummyKey(key))
  		return(SERIALIZED_DUMMY_KEY);
  	byte [] keyBytes = key.getEncoded();
  	byte [] encodedBytes = Base64.encodeBase64(keyBytes);
  	 
  	String encodedString = new String(encodedBytes);
  	 
  	//log.info("format:SecretKeySpec" + key.getFormat() + ", base64 is " + encodedString); 
	  return(encodedString);
  	 
  } 
  public String keyToString(DummyKeySpec key){
  	//log.info("key to string for DummyKeySpec"); 
  	return(SERIALIZED_DUMMY_KEY);
  } 
  public String keyToString(DummyKey key){
  	//log.info("key to string for DummyKey");