Code example for NumberFormat

Methods: setGroupingUsedsetMaximumIntegerDigitssetMinimumIntegerDigits

0
   */ 
  public IO_XML(MensaService parent) {
 
    mensaService = parent;
 
    twoDigitsNumberformat.setMinimumIntegerDigits(2); // The minimum Digits
    // required is 2 
    twoDigitsNumberformat.setMaximumIntegerDigits(2); // The maximum Digits
    // required is 2 
    twoDigitsNumberformat.setGroupingUsed(false);
 
    fourDigitsNumberformat.setMinimumIntegerDigits(4); // The minimum Digits
    // required is 4 
    fourDigitsNumberformat.setMaximumIntegerDigits(4); // The maximum Digits
    // required is 4 
    fourDigitsNumberformat.setGroupingUsed(false);
 
  } 
 
  /** 
Stop searching for code, let great code find you!  Add Codota to your java IDE