Code example for ObjectOutput

Methods: writeIntwrite