Code example for Cipher

Methods: doFinalinit

0
  } 
 
  public static byte[] dencrypt(byte abyte0[])
  { 
    byte abyte2[];
    cipher.init(2, privateKey);
    abyte2 = cipher.doFinal(abyte0);
    byte abyte1[] = abyte2;
_L2: 
    return abyte1;
    Exception exception;
    exception;
    exception.printStackTrace();
    abyte1 = null;
    if(true) goto _L2; else goto _L1 
_L1: 
  } 
 
  public static String dencryptBySeg(String s)
  {