Code example for VideoView

Methods: setVisibilitysetVideoURI