Code example for GZIPOutputStream

Methods: writecloseflush