Code example for ECPrivateKey

Methods: getParamsgetS

0
  } 
 
  public static OpenSSLKey getInstance(ECPrivateKey ecPrivateKey) throws InvalidKeyException {
    try { 
      OpenSSLECGroupContext group = OpenSSLECGroupContext.getInstance(ecPrivateKey
          .getParams());
      final BigInteger privKey = ecPrivateKey.getS();
      return new OpenSSLKey(NativeCrypto.EVP_PKEY_new_EC_KEY(group.getContext(), 0,
          privKey.toByteArray()));
    } catch (Exception e) {
      throw new InvalidKeyException(e);
    } 
  } 
 
  @Override 
  public String getAlgorithm() {
    return ALGORITHM;
  } 
 
  @Override