Code example for DataOutput

Methods: writeIntwriteUTF

0
	} 
 
	void write( DataOutput out ) throws IOException
	{ 
 
		out.writeInt( inode );
		out.writeUTF( name );
	} 
 
	void read( DataInput in ) throws IOException
	{ 
		this.inode = in.readInt( );
		this.name = in.readUTF( );
	} 
}