Code example for DataOutput

Methods: writeIntwriteUTF