Code example for Random

Methods: nextBytes

0
    } 
  } 
 
  byte[] generateBytes(int n) {
    byte[] bytes = new byte[n];
    random.nextBytes(bytes);
    return bytes;
  } 
 
  FileLruCache.Limits limitCacheSize(int n) {
    FileLruCache.Limits limits = new FileLruCache.Limits();
    limits.setByteCount(n);
    return limits;
  } 
 
  FileLruCache.Limits limitCacheCount(int n) {
    FileLruCache.Limits limits = new FileLruCache.Limits();
    limits.setFileCount(n);
    return limits;
  }