Code example for Time

Methods: setToNowtoString

0
  }  
    
  //ÔÚservice¶ËÌṩ¹«Ó÷½·¨¹©×é¼þµ÷Óà
  public String getSystemTime(){ 
      
    Time t = new Time(); 
    t.setToNow(); 
    return t.toString(); 
  }  
   
  //Ö±½Ó¼Ì³Ð Binder ¶ø²»ÊÇ IBinder,ÒòΪ Binder ʵÏÖÁË IBinder ½Ó¿Ú£¬ÕâÑùÎÒÃÇ¿ÉÒÔÉÙ×öºÜ¶à¹¤×÷¡£ 
  public class MyBinder extends Binder{ 
  	public MyService getService()  
    {  
      return MyService.this; //»ñÈ¡ Service ʵÀý
    }  
  }  
 //ÉùÃ÷ÀàMyBinderµÄʵÀýÒÔ¹©ÔÚonbindÖзµ»Ø 
  private MyBinder mBinder = new MyBinder();